0876505650
климатици и отоплениеИЗГОДНИ РЕШЕНИЯ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ

Условия за ползване


I. Общи разпоредби  Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта на ВЕНТ ГРУП ЕООД. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и  ВЕНТ ГРУП ЕООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и  ВЕНТ ГРУП ЕООД. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта на  ВЕНТ ГРУП ЕООД.

II. Основни понятия По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение: "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайта на  ВЕНТ ГРУП ЕООД. "УСЛУГА/и" на сайта включват: - достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта; "ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което  ВЕНТ ГРУП ЕООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на  Потребители на сайта. "ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др. "ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ" - предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

III. Авторски права 1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. 2. Част от материалите на сайта могат да бъдат използвани при условията на лиценза  ВЕНТ ГРУП ЕООД. Тези материали са специално обозначени със знак.

IV. Конфиденциалност  ВЕНТ ГРУП ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори). С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до  ВЕНТ ГРУП ЕООД на следния адрес или email за контакти:contact@ventgroup.eu. Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, общите условия за ползване на сайтовете или Правилата за ползване на форумите.

V. Органичаване на отговорността  ВЕНТ ГРУП ЕООД прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.  ВЕНТ ГРУП ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на ВЕНТ ГРУП ЕООД  за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. ВЕНТ ГРУП ЕООД   не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт. ВЕНТ ГРУП ЕООД   не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки. ВЕНТ ГРУП ЕООД   има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта. ВЕНТ ГРУП ЕООД  си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

VI. Промени ВЕНТ ГРУП ЕООД  си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.  За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.  

Следвай ни

Адрес:

Офис - магазин 7, ЖК 1, Блок 7, Козлoдуй.

0876 505 650

contact@ventgroup.eu

Web Statistics